Polityka Prywatności

62° 52.27′ 00“ — 27° 39.25′ 40“

Oświadczenie o ochronie danych rejestru klientów Va-Varuste

Administrator danych

VA-Varuste Oy

Kontakt do administratora danych

VA-Varuste Oy
Siikaranta 14
70620 Kuopio
Tel. 017‑2659 500
Email: va-varuste@va-varuste.fi

Nazwa rejestru

Rejestr klientów Va-Varuste OY.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest zarządzanie relacjami z klientami prywatnymi VA-Varuste Oy, w tym:

  • Identyfikacja i uwierzytelnienie klientów
  • Fakturowanie, dostawa oraz opieka posprzedażowa zamówionych przez klientów produktów
  • Obsługa reklamacji
  • Wysyłanie ankiety satysfakcji klienta

Treść rejestru

Podstawowe informacje, w tym:

  • Imię i nazwisko
  • Nazwa pracodawcy oraz dane kontaktowe (np. adres, numer telefonu, adres e‑mail)
  • Tytuł

Informacje dotyczące klienta oraz inne powiązane z nim dane:

  • Dane kontaktowe (nazwa firmy, numer NIP)
  • Szczegóły zakupów dokonanych jako uwierzytelniony klient oraz poszczególne fazy i wydarzenia procesu zakupowego
  • Informacje dotyczące procesu płatności

Regularne źródła danych

Źródłem danych są informacje otrzymane od klientów drogą telefoniczną, pocztową, e‑mailem lub w podobny sposób oraz z systemów administratora danych podczas rejestracji i korzystania z usług. Dane osobowe mogą być również pozyskiwane z mediów społecznościowych związanych z działalnością administratora danych, w których dostępne są informacje o osobie, której dane dotyczą. Dane osobowe mogą być gromadzone i aktualizowane z rejestrów administratora danych oraz dowolnej innej firmy w ramach tej samej grupy, systemu informacji adresowej Posti, pliku informacji kredytowych, rejestrów prowadzonych przez Fińskie Stowarzyszenie Danych i Marketingu (DMA Finland/ASML) oraz inne podobne publiczne i prywatne rejestry i źródła danych świadczące usługi informacyjne oraz partnerów współpracujących z administratorem danych.

Regularne ujawnianie danych

Administrator danych może ujawniać dane w celach marketingowych spółkom należącym do tej samej grupy co administrator, w zakresie dozwolonym i wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa, chyba że osoba, której dane dotyczą, zabroniła takiego ujawnienia swoich danych. Za zgodą podmiotu danych, kryteria wyszukiwania zapisane w Serwisie, dane kontaktowe oraz inne wrażliwe dane, mogą zostać ujawnione partnerom, w tym dostawcom przedmiotów stanowiących obiekt zainteresowania osoby której dane dotyczą.

Przekazywanie danych osobowych poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy

Żadne dane nie będą przekazywane poza UE lub EOG.

Zasady ochrony rejestru

Dokumenty przetwarzane ręcznie, zawierające dane osobowe osób, których dane dotyczą, są przechowywane w pomieszczeniach zamkniętych w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieupoważnionym. Administrator danych musi zapewnić, aby dostęp do danych mieli tylko pracownicy administratora danych oraz firmy działające w imieniu administratora danych, gdy jest to niezbędne do wykonywania ich obowiązków.

Bazy danych, w których przechowywane są dane rejestrowe, są zabezpieczone zaporami sieciowymi, hasłami oraz innymi metodami technicznymi. Bazy danych i ich kopie zapasowe znajdują się w zamkniętych pomieszczeniach.

Prawo dostępu podmiotu danych

Prawo dostępu osoby, której dane dotyczą (prawo do wglądu)

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo dostępu do swoich danych zapisanych w rejestrze. Wniosek o weryfikację musi być złożony na piśmie i podpisany przez osobę odpowiedzialną za sprawy rejestrowe. Wniosek o weryfikację można również złożyć osobiście w siedzibie administratora danych pod adresem wskazanym powyżej. Raz w roku może zostać złożony bezpłatny wniosek o weryfikację. Odpowiedz na wniosek o weryfikację zostanie udzielona w stosownym czasie przewidzianym przez prawo.

Prawo osób, których dane dotyczą, do żądania sprostowania lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo zakazać ujawniania i przetwarzania danych osobowych do celów reklamy bezpośredniej, sprzedaży na odległość i innego marketingu bezpośredniego, badania opinii publicznej i rynku.

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo żądania sprostowania nieprawidłowych danych, kontaktując się z osobą odpowiedzialną za sprawy rejestrowe lub zawiadamiając obsługę klienta administratora danych.

Inne prawa

Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, jeżeli administrator danych nie przestrzega obowiązujących przepisów o ochronie danych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, osoba ta ma prawo wycofać zgodę, informując nas o tym.