Dataskydd

62° 52.27′ 00“ — 27° 39.25′ 40“

Dataskyddsbeskrivning för VA-Varustes kundregister

Personuppgiftsansvarig

VA-Varuste Oy

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

VA-Varuste Oy
Siikaranta 14
70620 Kuopio
Tel. 017‑2659 500
E-post: va-varuste@va-varuste.fi

Registrets namn

VA-Varuste Oy:s kundregister.

Ändamål och grunder för behandling av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifterna är VA-Varuste Oy:s hantering av kundrelationerna med privatkunder:

  • Specifikation och identifiering av kunderna
  • Fakturering, leverans och eftervård av produkter som kunden beställer
  • Hantering av kundreklamationer
  • Utskick av kundnöjdhetsenkäter

Registrets datainnehåll

Grundläggande uppgifter såsom:

  • För- och efternamn
  • Arbetsgivarens namn och kontaktuppgifter (t.ex. adress, telefonnummer, e‑postadress)
  • Titel

Uppgifter som rör kundrelationen och andra sakliga sammanhang, såsom:

  • Information om kontaktuppgifterna (företag, FO-nummer, namn på och kontaktuppgifter till medarbetare)
  • Uppgifter om inköp som gjorts som identifierad kund samt olika steg och händelser i köpprocessen
  • Uppgifter om betalningsprocessen

Informationskällor som i regel används för registret

Uppgifterna fås från kunden själv via telefon, per post eller e‑post eller på motsvarande sätt samt från den personuppgiftsansvariges system som används i samband med registrering och användning av tjänsterna. Dessutom kan personuppgifter samlas in från exempelvis sociala medier som är kopplade till den personuppgiftsansvariges verksamhet, där uppgifter om den registrerade finns tillgängliga. Personuppgifter kan samlas in och uppdateras från register som förs av den personuppgiftsansvarige och företag som vid varje given tidpunkt ingår i samma koncern, postens adressinformationssystem, kreditupplysningsregistret, register som förs av ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry och andra liknande offentliga och privata register och informationskällor som tillhandahåller informationstjänster samt från den personuppgiftsansvariges samarbetspartner.

Ändamål för vilka personuppgifter i regel lämnas ut

Den personuppgiftsansvarige kan lämna ut uppgifter bland annat i marknadsföringssyfte till företag som ingår i samma koncern med den personuppgiftsansvarige, i den utsträckning det är tillåtet och nödvändigt enligt tillämplig lagstiftning, såvida inte den registrerade har förbjudit ett sådant utlämnande av sina uppgifter. Med den registrerades samtycke kan sökkriterier, kontaktbegäran gällande specifika objekt och kontaktuppgifter som den registrerade har sparat i Tjänsten lämnas ut till samarbetspartner, till exempel till förmedlare av objekt av intresse för den registrerade.

Överföring av uppgifter utanför Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Uppgifterna överförs inte utanför EU eller EES.

Principerna för skydd av registret

Handlingar som behandlas manuellt och som innehåller uppgifter om de registrerade förvaras i låsta lokaler på ett sådant sätt att inga obehöriga personer har åtkomst till dem. Den personuppgiftsansvarige ser till att endast de anställda hos den personuppgiftsansvarige och hos de företag som arbetar för den personuppgiftsansvariges räkning har tillgång till den information som behövs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Databaserna där registeruppgifterna lagras skyddas med brandväggar, lösenord och andra tekniska hjälpmedel. Databaserna och säkerhetskopiorna av dem är placerade i låsta utrymmen.

Den registrerades rättigheter

Rätt till information (rätt till insyn)

Den registrerade har rätt att kontrollera vilka uppgifter om hen som har lagrats i registret. Begäran om kontroll ska skickas skriftligen, undertecknat, till den person som ansvarar för registerärenden. Begäran om kontroll kan också framföras personligen vid den personuppgiftsansvariges verksamhetsställe på ovanstående adress. Begäran om kontroll kan ställas kostnadsfritt en gång per år. Begäran om kontroll besvaras inom rimlig tid enligt lag.

Den registrerades rätt att kräva rättelse av uppgifter eller begränsning av behandlingen

Den registrerade har rätt att förbjuda att uppgifter om hen lämnas ut och behandlas för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring samt för opinions- och marknadsundersökningar.

Den registrerade har rätt att begära rättelse av felaktiga uppgifter genom att kontakta den person som ansvarar för registerärenden eller genom att meddela ärendet till den personuppgiftsansvariges kundtjänst.

Övriga rättigheter

Den registrerade har rätt att inge klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten om den personuppgiftsansvarige inte har följt de tillämpliga dataskyddsreglerna i sin verksamhet.

Om personuppgifter behandlas på grundval av den registrerades samtycke, har den registrerade rätt att återkalla sitt samtycke genom att meddela oss om detta.