His­to­ria

Ve­nee­si ar­vois­ta mu­ka­vuut­ta vuo­des­ta 1969
Vuon­na 2019 Eu­roo­pan suu­rin so­vi­tet­tu­jen ve­ne­teks­tii­lien val­mis­ta­ja VA-Va­rus­te Oy täyt­ti 50 vuot­ta
1969
VA-Va­rus­te pe­rus­tet­tiin
Aluk­si VA-Va­rus­te val­mis­ti telt­to­ja, au­to­jen suo­ja­peit­to­ja ja pen­kin­suo­jia, eikä ol­len­kaan ve­ne­puo­len tuot­tei­ta.
2006
Muut­to Sii­ka­nie­meen
2000 –lu­vun al­ku­puo­li oli ve­ne­teol­li­suu­den huip­puai­kaa, ja kas­va­van ky­syn­nän myö­tä VA-Va­rus­te ra­ken­si oman teh­taan Kal­la­ve­den ran­nal­le Kuo­pion Sii­ka­nie­meen.
2017
Puo­lan teh­taan ava­jai­set
VA-Va­rus­te Po­land toi­mii nyt mo­der­neis­sa 2400 ne­liö­met­rin ti­lois­sa pal­vel­len asiak­kai­ta ym­pä­ri Eu­roop­paa.
2021
Por­tu­ga­lin teh­taan ava­jai­set
VA-Va­rus­te Por­tu­gal pal­ve­lee asiak­kai­ta ym­pä­ri Eu­roop­paa.
Uusiin ti­loi­hin
Ve­ne­kuo­mu­jen val­mis­tus aloi­tet­tiin Neu­la­mäes­sä

VA-Va­rus­teen pe­rus­ti maa­lis­kuun alus­sa vuon­na 1969 kuo­pio­lai­nen An­te­ro Var­tiai­nen. Aluk­si VA-Va­rus­te val­mis­ti telt­to­ja, au­to­jen suo­ja­peit­to­ja ja pen­kin­suo­jia, eikä ol­len­kaan ve­ne­puo­len tuot­tei­ta. Tuo­tan­to­ti­loi­na toi­mi noin 30 ne­liö­met­rin ko­koi­nen hal­li.

Vuon­na 1972 VA-Va­rus­te muut­ti 300 ne­liön ti­loi­hin Neu­la­mäen teol­li­suusa­lu­eel­le Kuo­pios­sa. En­sim­mäi­set ve­ne­kuo­mut toi­mi­tet­tiin Bel­la Ve­neet Oy:lle. Tuo­tan­to laa­je­ni vuon­na 1974, jol­loin yri­tys siir­tyi Neu­la­mäes­sä suu­rem­piin tuo­tan­to­ti­loi­hin. Tä­män myö­tä tuli myös uusia ve­ne­val­mis­ta­jia asiak­kaak­si. 80 –lu­vun al­ku­puo­lel­la kuo­mu­ja toi­mi­tet­tiin Bel­la –ve­nei­den li­säk­si mm. Bus­ter, Finns­port, Hir­vas sekä Lohi-ve­nei­siin.

ta­sai­nen ja hyvä laa­tu
Kuo­pio­lais­ta teks­tii­lio­saa­mis­ta

Jo alus­ta asti tuo­tan­nos­sa otet­tiin läh­tö­koh­dak­si tuot­tei­den ta­sai­nen ja hyvä laa­tu, joka ta­ka­si tyy­ty­väi­set asiak­kaat. Myös tuo­tan­to­me­ne­tel­miin pa­nos­tet­tiin, jol­loin saa­vu­tet­tiin kus­tan­nus­te­ho­kas tuo­tan­to. Alus­ta asti oli tär­ke­ää ym­mär­tää asiak­kai­den tar­pei­ta ja suun­ni­tel­la tuot­tei­ta, jot­ka toi­vat ve­nei­siin li­sä­ar­voa. Tä­män huo­ma­si­vat myös eri ve­ne­val­mis­ta­jat, ja vuo­sien var­rel­la VA-Va­rus­te al­koi toi­mit­ta­maan ve­ne­puo­len tuot­tei­ta yhä useam­piin eri ve­ne­mal­lei­hin. Suo­men ve­ne­teol­li­suus on­kin luot­ta­nut VA-Va­rus­teen am­mat­ti­tai­toon jo vuo­sien ajan.

1989
Uusien omis­ta­jien aika

Vuon­na 1989 An­te­ro Var­tiai­nen myi yri­tyk­sen Ulla ja Toi­vo Vai­ni­kai­sel­le, jot­ka toi­mi­vat yri­tyk­sen omis­ta­ji­na eläk­keel­le­jää­mi­seen­sä asti. Uusien omis­ta­jien myö­tä VA-Va­rus­te kes­kit­tyi ve­ne­kuo­mu­jen sekä au­to­jen pen­kin­suo­jien val­mis­tuk­seen.

En­sim­mäi­set vuo­det oli­vat to­del­la haas­teel­li­set, sil­lä Suo­men ta­lou­den krii­sit 1990-lu­vun alus­sa koit­te­li­vat myös VA-Va­rus­tet­ta. Vä­häi­sen ve­ne­kuo­mu­jen ky­syn­nän vuok­si VA-Va­rus­te laa­jen­si tuo­te­va­li­koi­maan­sa kä­sit­tä­mä­mään myös mm. asen­nus­telt­to­jen, ve­nei­den tyy­ny­jen sekä tal­vi­suo­jien val­mis­tuk­sen. Kaik­ki nämä tuot­teet ovat edel­leen VA-Va­rus­teen va­li­koi­mis­sa.

2001
Ky­syn­nän el­vyt­tyä tuo­tan­to­ti­lo­ja laa­jen­net­tiin

Vuon­na 2001 VA-Va­rus­teel­le asen­net­tiin en­sim­mäi­nen au­to­ma­ti­soi­tu leik­ku­ri, joka te­hos­ti ve­ne­kuo­mu­jen  ja ve­ne­tyy­ny­jen val­mis­tus­pro­ses­sin. Isom­piin tuo­tan­to­ti­loi­hin han­kit­tiin myös oma CNC –tai­vu­tus­ko­ne, joka te­hos­ti huo­mat­ta­vas­ti oman me­tal­lio­sas­ton toi­min­taa kuo­mu­kaa­rien val­mis­tuk­sen suh­teen.

Sa­moi­hin ai­koi­hin VA-Va­rus­te sai myös en­sim­mäi­set ul­ko­mai­set asiak­kaan­sa. Vien­ti­toi­min­ta käyn­nis­tyi var­si­nai­ses­ti v. 2001, kun Ut­tern-ve­nei­siin alet­tiin toi­mit­taa VA-Va­rus­teen val­mis­ta­mat ve­ne­kuo­mut.

VA-Va­rus­te
Ve­nei­den ja au­to­jen va­rus­tei­ta

Au­to­puo­len tuot­teet oli­vat suu­rel­la osuu­del­la va­li­koi­mis­sa mu­ka­na vie­lä 2000 –lu­vul­la, ja VA-Va­rus­te oli­kin mu­ka­na vuon­na 2005 pe­rus­ta­mas­sa Wäl­ly Oy:tä, joka kes­kit­tyi au­to­jen merk­ki­koh­tai­siin eri­lai­siin suo­ja­peit­toi­hin ja mui­hin tuot­tei­siin, ku­ten pen­kin­suo­jiin ja mat­kai­luau­to­jen läm­pö­peit­toi­hin. Nois­ta ajois­ta ovat au­to­jen pi­ka­suo­jat sekä mat­kai­luau­to­jen läm­pö­pei­tot säi­ly­neet edel­leen tuo­te­va­li­koi­mas­sa. Au­to­puo­len tuot­teet ei­vät ole kui­ten­kaan jää­neet vain näi­hin pa­riin tuot­tee­seen sil­lä ke­säl­lä vuon­na 2014  lan­see­rat­tiin mat­kai­luau­to­jen ja –vau­nu­jen kausi­suo­jat. Sii­tä läh­tien VA-Va­rus­te on ol­lut­kin tut­tu näky myös Ca­ra­van-mes­suil­la.

Myös ve­ne­puo­len tuo­te­va­li­koi­maa on laa­jen­net­tu. Vuon­na 2011 lan­see­rat­tiin en­sim­mäi­nen oman tuo­li­mal­lis­ton is­tuin, VA-Pro. Mal­lis­to on vii­me vuo­si­na laa­jen­tu­nut kä­sit­tä­mään eri­lai­sia is­tui­mia, joi­ta kaik­kia yh­dis­tä­vät tyy­li­käs ul­ko­nä­kö ja hyvä muo­toi­lu.

2000 –lu­vun al­ku­puo­li oli ve­ne­teol­li­suu­den huip­puai­kaa,  ja kas­va­van ky­syn­nän myö­tä VA-Va­rus­te ra­ken­si oman teh­taan Kal­la­ve­den ran­nal­le Kuo­pion Sii­ka­nie­meen. Näi­hin 2600 ne­liö­met­rin ti­loi­hin VA-Va­rus­te muut­ti vuon­na 2006, ja toi­mii edel­leen sa­mois­sa ti­lois­sa.

Pari vuot­ta myö­hem­min oli aika su­ku­pol­ven­vaih­dok­sel­le, kun Vil­le Vai­ni­kai­nen aloit­ti vuon­na 2008 toi­mi­tus­joh­ta­ja­na isän­sä Toi­vo Vai­ni­kai­sen jää­tyä eläk­keel­le toi­mi­tus­joh­ta­jan teh­tä­vis­tä. Toi­vo jat­koi vie­lä vuo­teen 2012 asti hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na, kun­nes tek­ni­se­nä joh­ta­ja­na VA-Va­rus­teel­la toi­mi­va Mik­ko Vai­ni­kai­nen jat­koi isän­sä teh­tä­vis­sä hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na. Vel­jek­set omis­ta­vat ny­kyi­sin yh­des­sä VA-Va­rus­teen ja vas­taa­vat yri­tys­toi­min­nas­ta.

2010 –luku
Kal­la­ve­den ran­nal­ta mua­li­man ve­sil­le

2010 –lu­vul­la VA-Va­rus­te on voi­mak­kaas­ti pyr­ki­nyt laa­jen­ta­maan vien­ti­toi­min­taa. VA-Va­rus­te pää­si­kin mu­kaan Poh­jois-Sa­von ELY-kes­kuk­sen ve­tä­mään Gol­den Ga­via –kan­sain­vä­lis­ty­mis­kil­pai­luun v. 2013, ja täs­sä kil­pai­lus­sa tuli kun­nia­mai­nin­ta vuon­na 2014.

Sa­ma­na vuon­na otet­tiin iso as­kel koh­ti kan­sain­vä­li­siä mark­ki­noi­ta, kun ty­tä­ryh­tiö VA-Va­rus­te Po­land pe­rus­tet­tiin. Yri­tys aloit­ti toi­min­tan­sa lo­ka­kuus­sa 2014 vuo­kra­ti­lois­sa Suwał­kis­sa, Poh­jois-Puo­las­sa. Toi­min­nan pääs­tyä käyn­tiin et­sit­tiin teh­taal­le tont­ti­paik­kaa, ja ke­säl­lä 2017 vie­tet­tiin oman, uu­den teh­taan ava­jai­sia. VA-Va­rus­te Po­land toi­mii nyt mo­der­neis­sa 2400 ne­liö­met­rin ti­lois­sa pal­vel­len asiak­kai­ta ym­pä­ri Eu­roop­paa.

Jo alus­ta asti on kaik­kien suun­ni­tel­tu­jen tuot­tei­den kaa­vat pi­det­ty tal­les­sa. Kaa­vat oli­vat aluk­si ihan pa­pe­ri­muo­dos­sa, mut­ta vuo­des­ta 2001 al­kaen kaa­vo­ja alet­tiin di­gi­ta­li­soi­da. Di­giai­ka on tul­lut myös suun­nit­te­lu­puo­lel­le, sil­lä ny­kyi­sin suu­rin osa yri­tys­asiak­kai­den tuot­tei­den suun­nit­te­lus­ta ta­pah­tuu 3D-suun­nit­te­lu­na. Täs­sä asiak­kaan toi­mit­ta­mien 3D-mal­lien pe­rus­teel­la saa­daan suun­ni­tel­tua ve­nei­siin uu­det tuot­teet il­man pro­to­ve­neen luok­se ta­pah­tu­vaa suun­nit­te­lu­käyn­tiä.

Kaa­vo­jen tal­let­ta­mi­ses­ta on saa­tu pal­jon hyö­tyä.  Sii­nä vai­hees­sa, kun teh­tail­le val­mis­te­tut ve­ne­kuo­mut ovat al­ka­neet ikään­ty­mään, on pys­tyt­ty tar­joa­maan ve­nei­den omis­ta­jil­le uusia, al­ku­pe­räi­sil­lä kaa­voil­la ole­via ve­ne­kuo­mu­ja, jopa hy­vin­kin van­hoi­hin ve­ne­mal­lei­hin. Ky­syn­tää uusin­ta­kuo­muil­le on ol­lut pal­jon myös ul­ko­mail­la, sil­lä Suo­mes­sa val­mis­te­tuis­ta ve­neis­tä on suu­rin osa men­nyt vien­tiin, eri­tyi­ses­ti Poh­jois­mai­hin.

Ny­kyi­sin VA-Va­rus­te –kon­ser­ni pal­ve­lee lä­hes 200 työn­te­ki­jän voi­min mo­ni­puo­li­ses­ti ja am­mat­ti­tai­dol­la ym­pä­ri Eu­roop­paa ole­via yri­tys- ja ku­lut­ta­ja­puo­len asiak­kai­ta. Eri­lai­sia ve­ne­puo­len kuo­mu­ja, hup­pu­ja ja peit­to­ja läh­tee maa­il­mal­le vuo­sit­tain jo yli 36 000 kpl. Täl­lä het­kel­lä VA-Va­rus­te on­kin suu­rin kuo­mu­val­mis­ta­ja koko Eu­roo­pas­sa.

TAKAISIN YLÖS

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus

Necessary

Advertising

Analytics

Other