Mo­der­ni klas­sik­ko
VA-Swing

VA-Swing tuo li­sä­mu­ka­vuut­ta ve­nei­lyyn. Is­tui­men rei­si­tuen ja sel­kä­no­jan hyvä muo­toi­lu pi­tää ajoa­sen­non va­kaa­na, ja mu­ka­vuut­ta li­sää ta­van­omais­ta muh­keam­pi is­tuin­peh­mus­te. VA-Swing on suun­ni­tel­tu si­ten, että sii­hen is­tu­mi­nen ja pois nouse­mi­nen on help­poa ja no­pe­aa.

Lin­jak­kaas­ti muo­toil­tu
Help­po-
käyt­töi­syyt­tä ve­nei­lyyn

Is­tui­men rei­si­tu­ki ja sel­kä­no­ja ovat no­peas­ti sää­det­tä­vis­sä il­man kä­si­ruu­ve­ja tai vi­pu­ja. Is­tui­men etu­reu­nan voi nos­taa ylä­asen­toon, mikä an­taa tu­kea sei­saal­taan ajet­taes­sa. Ylös nos­te­tun etu­reu­nan pääl­lä voi myös tar­vit­taes­sa is­tua. Is­tui­men sel­kä­no­ja on hel­pos­ti kään­net­tä­vis­sä eteen ja taak­se, jol­loin is­tu­mis­suun­taa voi vaih­taa tar­peen mu­kaan.

VA-Swing is­tuin­ta on saa­ta­va­na myös tupla­le­veä­nä (2‑hengen is­tuin).

Ko­ti­mais­ta laa­tua
VA-Swin­gin suun­nit­te­lu ja val­mis­tus ovat suo­ma­lais­ta laa­tu­työ­tä
  • Is­tuin on suun­ni­tel­tu Suo­mes­sa, ja voit löy­tää sen usei­den ko­ti­mais­ten ve­ne­val­mis­ta­jien ve­neis­tä.
  • VA-Swin­gil­lä on pal­jon tyy­ty­väi­siä käyt­tä­jiä.
  • Is­tui­men run­ko on val­mis­tet­tu ruos­tu­mat­to­mas­ta te­räk­ses­tä ja alu­mii­nio­sis­ta.
  • Is­tuin voi­daan ver­hoil­la va­lit­se­mil­la­si kei­no­nah­ka / vi­nyy­li­ma­te­ri­aa­leil­la, jois­ta meil­lä löy­tyy laa­ja­va­li­koi­ma myös va­ras­to­vä­rei­nä.
Yh­de­nis­tut­ta­va
Mi­tat
OMI­NAI­SUUS MIT­TA
Kor­keus 520 mm
Le­veys 480 mm
Sy­vyys etu­reu­na al­haal­la 595 mm
Sy­vyys etu­reu­na ylä­asen­nos­sa 500 mm
Sel­kä­no­jan kor­keus 430 mm
Pai­no / kg 15 kg

Pai­noon ja mit­toi­hin ei­vät si­säl­ly is­tui­men ja­lus­ta tai asen­nus­liu­ku.

VA-Swing on asen­net­ta­vis­sa useim­piin tuo­lin­jal­koi­hin ja liu­kui­hin. Tar­kis­ta kiin­nis­tys­pul­teil­le tar­koi­tet­tu­jen rei­kien si­jain­ti täs­tä.
Asen­nus­oh­jeet
Kah­de­nis­tut­ta­va
Mi­tat
OMI­NAI­SUUS MIT­TA
Kor­keus 520 mm
Le­veys 480 mm
Sy­vyys etu­reu­na al­haal­la 595 mm
Sy­vyys etu­reu­na ylä­asen­nos­sa 500 mm
Sel­kä­no­jan kor­keus 430 mm
Pai­no / kg 15 kg

Pai­noon ja mit­toi­hin ei­vät si­säl­ly is­tui­men ja­lus­ta tai asen­nus­liu­ku.

VA-Swing on asen­net­ta­vis­sa useim­piin tuo­lin­jal­koi­hin ja liu­kui­hin. Tar­kis­ta kiin­nis­tys­pul­teil­le tar­koi­tet­tu­jen rei­kien si­jain­ti täs­tä.
Asen­nus­oh­jeet
Suo­ja­hup­pu

Suo­jaa ve­neis­tuin aina, kun et käy­tä ve­net­tä. Ve­neis­tui­men ma­te­ri­aa­lit ovat kyl­lä sään­kes­tä­viä, mut­ta hyvä suo­jaus pi­den­tää tuot­teen käyt­töi­kää ja li­sää käyt­tö­mu­ka­vuut­ta. Suo­ja­hup­pu an­taa suo­jaa lial­ta ja ros­kil­ta, vä­hen­tää ma­te­ri­aa­lien UV-ra­si­tus­ta ja pi­tää is­tui­men kui­va­na, kun sitä ei käy­te­tä.

Hoi­to-oh­jeet

VA-Swing is­tui­met ver­hoil­laan pää­osin kei­no­nah­ka tai PVC-ma­te­ri­aa­leil­la. Is­tui­men puh­dis­tuk­seen ja hoi­toon voi­daan käyt­tää VA-Va­rus­teen ve­ne­peh­mus­tei­den hoi­to-oh­jet­ta tai kul­loi­sen­kin ma­te­ri­aa­lin val­mis­ta­jan hoi­to-oh­jet­ta.

Ve­neis­tuin
Ja­lat ja Liu’ut

Löy­dät ve­neis­tui­mien ja­lat, sää­tö­ja­lat ja asen­nus­liut verk­ko­kau­pas­tam­me.

Ja­lat ja liut
VA-Swing
Asen­nus­oh­jeet

VA-Swing on asen­net­ta­vis­sa useim­piin tuo­lin­jal­koi­hin ja liu­kui­hin. Tar­kis­ta kiin­nis­tys­pul­teil­le tar­koi­tet­tu­jen rei­kien si­jain­ti täs­tä.

Asen­nus­oh­jeet
ve­neis­tuin
Hoi­to-oh­jeet

Is­tui­men puh­dis­tuk­seen ja hoi­toon voi­daan käyt­tää VA-Va­rus­teen ve­neis­tui­mien hoi­to-oh­jet­ta tai kul­loi­sen­kin ma­te­ri­aa­lin val­mis­ta­jan hoi­to-oh­jet­ta.

Hoi­to-oh­jeet
TAKAISIN YLÖS

Tietosuoja-asetusten hallintakeskus

Necessary

Advertising

Analytics

Other